Page 12 - Plaani 1 - 2021
P. 12

 Vastuuajat viiteen vuoteen
Insinööritoimisto Stacon Oy:n varatoimitusjohtaja Jonne Järvinen pitää parhaana vaihtoehtona mallia, jossa rakentamisen takuu- ja vastuu- aikoja kasvatettaisiin viiteen vuoteen. "Viiden vuoden mallissa vastuu olisi edelleen jaettu. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä säilyisi vastuu kokonaisuudesta, mutta muiden osapuolien vastuut omasta työstä olisivat viisi vuotta."
Nykyinen teknisiä järjestelmiä koskeva kahden vuoden takuuaika on Järvisen mukaan varsin lyhyt, ainakin jos sitä vertaa kuluttajapuolen vastaaviin. "Rakennukset ja niiden järjestelmät on kuitenkin tarkoitettu toimimaan huomattavasti pitemmän aikaa kuin kotitalouslaitteet."
PARHAAT MAHDOLLISET JÄRJESTELMÄT
Järvinen uskoo, että nykyistä pitempi vastuuaika kannustaisi ja pa- kottaisi suunnittelemaan, toteuttamaan ja rakentamaan elinkaarimallin mukaisesti. "Asennuksissa alettaisiin suosia kyseiseen kohteeseen ja ra- kennustyyppiin soveltuvia parhaita mahdollisia järjestelmiä. Rajapintoja koskevat epäselvyydet säilyisivät kuitenkin ennallaan ja jopa kasvaisivat vastuuajan pidetessä."
Suunnittelijan, toteuttajan, valvonnan ja rakennuttajan yhteistyön yhdek- si haasteeksi Järvinen mainitsee sen, että joku asia voi olla jollekin osa- puolelle äärimmäisen tärkeä, mutta muut osapuolet eivät tätä ymmärrä. Tällainen asia voi olla vaikkapa tietyn asian kiireellisyys tai kuinka se tulisi hoitaa. "Jos tietty tehtävä ei ole kaikille osapuolille listan kärkipääs- sä, niin se aiheuttaa helposti tarpeettomia ristiriitoja."
PIDENNETTY VASTUUAIKA – ILMAINEN LOUNAS?
Järvinen muistuttaa, että ilmaista lounasta ei ole – myös pidennetyillä vastuuajoilla on hintansa, vaikka asia voisi hetkellisesti ollakin veloi- tukseton. "En täysin allekirjoita väitettä, että vastuuaikojen pidennys nostaisi kokonaiskustannuksia. Yksittäisissä hankkeissa näin voi käydä, mutta kauaskantoisessa elinkaariajattelussa vaikutukset voivat olla aivan päinvastaisia."
Järvinen varoittelee päätoteuttajan liiallisen vastuun haittapuolista, jotka voisivat johtaa tietyn tyyppisiin urakkamalleihin ja isojen toimijoiden suosimiseen. "Tärkeää on useiden urakkamallien säilyminen – pienten töiden toteuttaminen hirveän raskaalla tavalla ei ole järkevää toimintaa.”
VALVONTAVASTUU VALVOJALLE, EI SUUNNITTELIJALLE
Jonne Järvinen korostaa ammattimaisen valvonnan tarvetta. Suunnit-
telija ei ole oikea taho valvomaan omien suunnitelmiensa toteuttamista. Ongelmana on muun muassa ajankäyttö. "Suunnittelijan on pakko istua toimistossaan tekemässä suunnitelmia suurimman osan ajastaan. Ei hänellä välttämättä ole mahdollisuutta ja aikaa käydä työmaalla. Jo yksinomaan yhteisen ajan löytäminen rakennuttajan ja muidenkin osa- puolen kesken voi olla haasteellista."
Järvisen mukaan ammattinsa osaava valvoja kyllä pystyy toimimaan linkkinä kaikkien osapuolien välissä ja samalla suorittamaan työmaan valvonnan.
"Kyseessä on myös suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteinen etu, kun ulkopuolinen taho valvoo, että asennukset ja hankinnat ovat sen mukaisia millaiseksi suunnittelija on ne määritellyt. Kaiken lisäksi on paljon asioita, joita suunnittelija ei voi eikä ehdi työmaalta käsin tar- kastaa asiakirjoista. Jos suunnittelutyökin on tehty vuosi aikaisemmin, niin muistin varassa pelaaminen on jonkin verran haasteellista", Jonne Järvinen pohtii.
(alla) Jonne Järvisen mukaan nykyistä pidempi vastuuaika kannus- taisi ja pakottaisi suunnittelemaan, toteuttamaan ja rakentamaan elinkaarimallin mukaisesti. Kuva: Stacon
  12Plaani 1 2021 Rakennuttaminen
iStockphoto


   10   11   12   13   14