Page 10 - Plaani 1 - 2021
P. 10

"Nykyisin on olemassa sopimusvapaus eli rakennuksen voi hankkia monilla eri hankintamalleilla. Tämä on alan kehityksen kannalta parasta, mutta edellyttää sitä, että vastuita ei siirrellä, vaan tekijä vastaa", Sirén linjaa.
SUUNNITTELIJAN JA VALVOJAN ROOLI
Rakentamiseen ryhtyvällä on siis vastuu prosessin lopputuloksesta ja sen laadusta. Kari Sirén pohtii, mikä on suunnittelijan ja valvojan rooli ja vastuu ja mihin heidän tulisi hankkeessa asemoitua. "Suunnittelija voi olla niin pääurakoitsijan kuin aliurakoitsijankin palveluksessa, jolloin tämä vastaa työstään sopimuksen mukaan sille, joka on työn tilannut, eli kyseiselle urakoitsijalle. Tässä pätee aina vanha totuus – sen lauluja laulat, kenen leipää syöt.”
Suunnittelija ja valvoja ovat kuitenkin tavallisesti tilaajan palveluksessa olevia asiantuntijoita. Suunnittelija auttaa tilaajaa ostamaan hankkeen oikein. Valvoja taas huolehtii siitä, että se mitä on tilattu, tulee myös työmaalle ja että prosessin ja tuotteiden laatu täyttää vaatimukset.
Suunnittelijoiden, valvojien ja asiantuntijoiden roolia tilaajan edustajina tulee Sirénin mukaan vahvistaa ja laadun kannalta heidän tulee olla aina tilaajan puolella hankintaa.
YHTEISTYÖ AVAINASEMASSA
Timo Tennisen mukaan rakennushankkeissa niin onnistumiset kuin epäonnistumisetkin kulminoituvat henkilöresursseihin ja näiden yhteis- työhön. Monissa rakennushankkeissa rakennuttajien ja tilaajien orga- nisaatiot ja osaamisresurssit on kutistettu minimiin. "Ongelmia syntyy väistämättä, mikäli kaikki asiat pyritään kilpailuttamaan ja toteuttamaan
minimimiehityksellä – siitä johtuvat ongelmat koskevat niin rakennuttaja- konsultteja, suunnittelijoita kuin valvojia.”
Yleistyessään kaiken minimointi toimintamallina alkaa viedä koko alan kehitystä huonoon suuntaan. "Lopputuloksen laadulliseen varmistami- seen tulisi tehdä huomattavasti enemmän ihmistyötä kuin tällä hetkellä tehdään. Mielestäni se, että laatu tulisi varmistaa riittävillä resursseilla, pitäisi kirjata mukaan uuteen lakiin.”
Tennisen mukaan julkisissa hankkeissa korostuva hintakilpailu ei ole hyvä asia. "Sisäilmaongelmia esiintyy enimmäkseen paitsi asuntohankkeissa niin myös julkisen kilpailutuksen palvelurakennuksissa kuten kouluissa
ja hoitokodeissa. Teknisissä ratkaisuissa tehdään virheitä, koska niitä ei toteuteta suunnitelmien mukaan, mistä syystä ne eivät toimi kuten suun- niteltu. Vielä isompi ongelma on se, että rakennusta ei osata käyttää tai sitä ei huolleta. Nämä asiat eivät esillä olleissa vaihtoehdossa mitenkään korostu."
UUDET TOIMINTAMALLIT
Timo Tenninen pohtii myös rakennusmarkkinoilla tapahtuneita muutok- sia vastuunjaon kannalta. Aikaisemmin rakentamismalleja oli selkeästi vain kaksi. Ensimmäisessä mallissa oli perinteinen rakennuttaja, tilaaja, joka suunnittelutti kohteen, kilpailutti urakan ja urakoisija toteutti työn. Toinen malli oli puhdas KVR-hanke.
"Parinkymmen vuoden aikana mukaan on tullut erilaisia projektinjoh- to- ja hankintamalleja, joista viimeisin on allianssi. Ero aikaisempiin on, että isotkin hankkeet voidaan polkaista käyntiin nopeasti. Ensimmäiset askeleet tehdään hyvin kevyellä suunnittelutyöllä", Tenninen toteaa
  10Plaani 1 2021 Rakennuttaminen
   8   9   10   11   12