Page 9 - Plaani 1 - 2021
P. 9

pääurakoitsijalla, eikä kiinteistön omistajalla, kuten nykykäytännössä asia tuntuu hieman olevan. Kyseistä asiaa on laissa täsmennettävä", Sirén ehdottaa.
PERUSASIOIHIN SYYTÄ TUKEUTUA
Timo Tennisen mielestä esitetyt vaihtoehtoiset ratkaisumallit eivät vastuun- kannon osalta parantaisi nykyistä tilannetta, vaan pikemminkin sekoittaisivat asioita. "Jotkut ehdotetut muutokset voisivat suosia isoa yrityskokoa, mikä johtaisi hintojen nousuun. Pitkässä juoksussa ei laatukaan paranisi."
Mitä monimutkaisemmassa maailmassa eletään, sitä selkeämpää on tukeu- tua perusasioihin. "Mikäli rakennuttaja tai tilaaja tietää mitä haluaa, valitsee kunnon resurssit ja suunnittelijat sekä hyvän urakoitsijan, niin lopputulos on yleensä hyvä. Tällöin ei vastuiden perään tarvitse kysellä", Tenninen linjaa.
Vaihtoehtoisissa esityksissä pyritään Tennisen mukaan ratkaisemaan pel- kästään yksittäisiä asioita. "Mikään ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvä, olipa sitten kyseessä omaan taseeseen rakentava organisaatio tai rakennusliike, joutuu jatkossakin vastaamaan lopputuloksesta suurin piirtein samoin kuten tänäkin päivänä. Vastuuta kokonaisuudesta ei ole syytä pilkkoa eikä siirtää jollekin muulle taholle."
JOKAINEN VASTAA TEKEMISISTÄÄN
Vastuita ja takuuvelvoitteita ehdotetaan myös siirrettäväksi kokonaan pääurakoitsijalle. Kari Sirénin mielestä tämä ajatus on huono: ”Jokaisen
on vastattava omista tekemisistään, myös aliurakoitsijoiden, tuote- valmistajien ja suunnittelijoiden. Rakentamisessa on jo nyt olemassa monenlaisia sopimusmalleja, ja näiden sopimusmallien mukaan täytyy myös vastuiden mennä.”
Sopimusvastuulla tarkoitetaan silloin sitä, että kukin osapuoli on vas- tuussa tekemistään asioista sille taholle, johon on sopimussuhteessa.
"Jos rakentamiseen ryhtyvä on sopimussuhteessa erikseen rakennus- urakoitsijaan sekä muihin toimijoihin, niin jokainen näistä vastaa omista tekemisistään ja tilaajalla on suora vaikutusmahdollisuus kaikkiin eri laatua tuottaviin osapuoliin", Sirén täsmentää.
Jos taas ostetaan talo pääurakoitsijalta, niin silloin pääurakoitsija vastaa kokonaisuudesta, mutta muiden, hänen alapuolellaan olevien toimi- joiden vastuut ovat sopimusperäisiä ja lopputuloksen laadun kannalta vaikeasti hallittavia.
(vas.) ”Lakiluonnoksen vaihtoehtoisissa malleissa on joitakin vaaranpaikkoja suunnittelijan kannalta. Tällainen olisi esimerkiksi se, että tilaaja alkaisi keskustella vain pääurakoisijan kanssa, jolloin suunnittelijan ja tilaajan välinen yhteys katkeaisi”, Kari Sirén sanoo.
(oik.) Timo Tennisen mielestä uuteen MRL:ään tulisi kirjata muun muassa vaatimus riittävistä henkilöresursseista, jotta laatu voitai- siin varmistaa. Kuva: Rejlers
suunnitteluPlaani
     9Plaani 1 2021 Rakennuttaminen
   7   8   9   10   11