Page 25 - Plaani 1 - 2021
P. 25

  Sähkökynä
   Tietomallivaatimusten päivitys on tarpeellinen
Rakennusalan Yleisten tietomallivaatimusten eli tutummin YTV 2012 uudistaminen näyttää vihdoin saavan ilmaa siipiensä alle. Julkisen vetoomuksen YTV 2020 projektin käynnistämisen puolesta allekirjoitti satakunta yritystä. Niiden joukossa on suunnittelutoimistojen ja rakentajien ohella myös kiinteistönomistajia, kuten kaupunkeja ja kun- tayhtymiä. Tämän mittaluokan projektin toteuttaminen ei onnistu pelkästään talkoovoimin tai YTV-yhteisön keräämin vapaaehtoisin maksuin, vaan sen läpivienti vaatii myös muuta rahoitusta. Toivoa sopii, että sekä alan tahtotila että asian tärkeys ovat tulleet selväksi rahakukkaron nyörejä piteleville tahoille.
Mutta mistä YTV:ssä oikeastaan on kysymys? Tietomalli- vaatimusten tarkoitus on helpottaa suunnittelijoiden työtä antamalla perustiedot siitä, miten BIM-malli pitäisi laatia ja mitä siinä pitäisi esittää. Nykyinen versio perustuu pitkälti Senaatti-kiinteistöjen 2000-luvun alun tietomalliohjeisiin ja muihin tuolloin käytössä olleisiin ohjeisiin.
YTV:n taustalla heiluu taikasauvansa kanssa harmoni- soinnin hyvä haltijatar. Harmonisoinnista hyötyvät ennen kaikkea ne osapuolet, jotka tekevät töitä useiden mallien kanssa, kuten vaikkapa rakennusliikkeet. Yksi talo saadaan varmasti pystyyn melkein millä tahansa BIM-mallilla, mutta useita projekteja tekevä urakoitsija varmasti toivoo, että eri hankkeiden mallit olisivat mahdollisimman yhdenmukaisia. Rakenteen ja sisällön yhdenmukaisuus helpottaa mallin käyttöä sekä urakkalaskennassa että työmaalla työsuunnit- telusta aina vastaanottoon saakka.
Sama koskee tilaajaa, jonka vastuulle mallin ylläpito ja jatko- käyttö jäävät. Mallien käyttäminen rakentamisen jälkeen on hankalaa, jos niiden sisältö ja asioiden esitystavat vaihte- levat. Eivätkö mallit sitten ole automaattisesti samanlaisia, jos ne tilataan YTV:n mukaisina? Kokemus on osoittanut, että eivät ole. Suunnittelijat toimittavat hankkeen päättyessä kovin eritasoisia ja epäyhtenäisiä malleja, joita pitää korjailla ja täydentää jälkikäteen.
Rakennusten ylläpito edellyttää hieman erilaista tietosi- sältöä kuin suunnittelu ja rakentaminen. Suurin haaste näyttää olevan ylläpidon tarvitseman tiedon tallentaminen malliin. Varsinkin talotekniikkasuunnittelijoita on vaikea motivoida tuottamaan oman työnsä kannalta ylimääräistä tietoa. Niinpä tilaajan toiveet lisätiedoista tuppaavat usein unohtumaan. Eurot auttavat tässäkin, eli suunnittelija kyllä tuottaa halutun sisällön, kunhan työstä maksetaan asialli- nen korvaus. Harva suunnittelusta elantonsa saava haluaa vapaaehtoisesti tehdä ilmaista työtä. Tilaajan pitää tilata ja suunnittelijan tehdä se mikä on tilattu. Pelkkä toiveajattelu ei yleensä johda mihinkään.
YTV:n uudistus ei toteutuessaan poista kokonaan tilaajan omien tietomalliohjeiden tarvetta. Tilaajan ohjeissa määrä- tään mm. mallien tarkastuskäytännöistä ja suunnittelualo- jen yhteistoiminnasta hankkeen aikana. Tilaajan pitää myös määritellä, onko YTV velvoittava asiakirja vai pelkästään ohje. Tarjouspyynnössä ei riitä pelkkä maininta, että raken- nus mallinnetaan YTV:n mukaan. Tarkemman ohjeistuk- sen puuttuminen voi johtaa riitoihin ja kalliisiin lisätöihin. Pahimmassa tapauksessa tilaaja saa puutteellisen mallin, josta kärsii koko hanke ja lopulta tilaaja itse. Puutteellista mallia ei välttämättä voi käyttää ylläpidon tarpeisiin, saati seuraavan hankkeen suunnitteluun.
Henkilökohtaisesti toivon, että YTV 2020 sisältäisi myös nykyistä tarkemman määritelmän ylläpitomallin sisällöstä. Tällä hetkellä YTV antaa ymmärtää, että ylläpitomalli - siis tietomalli jota rakennuksen ylläpitotoiminta hyödyntää - luodaan karsimalla rakennushankkeen tuottaman yhdistel- mämallin sisältöä. Tämä linjaus johtaa ojasta allikkoon. Asia on mielestäni täsmälleen päinvastoin, sillä ylläpitomallin tulisi sisältää enemmän tietoa kuin rakentamisen mallissa yleensä on. Ylläpitomallin tietosisältöä pitää lähestyä yllä- pidon päivittäisten tehtävien näkökulmasta, ei suunnittelun eikä rakentamisen näkökulmasta.
22. päivänä tammikuuta 2021, Esa Halmetoja
25Plaani 1 2021 Rakennuttaminen
   23   24   25   26   27