Page 40 - Plaani 1 - 2021
P. 40

Lauri Ikolan Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakouluun tekemälle diplomityölle myönnettiin NSS:n apuraha vuonna 2019.
 Sisäkuuluvuuden varmistaminen raken- nushankkeessa
Sisäkuuluvuuteen eli matkaviestinverkon kuuluvuuteen rakennusten sisätiloissa vaikuttavat tekijät ovat yleisellä tasolla jo hyvin tiedossa. Radiosignaalien ominaisuuksia on tutkittu paljon ja ne tunnetaan myös varsin hyvin, mutta sisäkuuluvuusongelmia esiintyy kuitenkin edel-
leen rakennushankkeiden yhteydessä. Tämä johtunee siitä, että hyvä kuuluvuus koostuu monesta tekijästä, joiden yhteisvaikutusta voi olla käytännössä vaikeaa arvioida etukäteen. Etenkin uudisrakentamisessa sisäkuuluvuutta ja tarpeellisia ratkaisuja on haastavaa arvioida, koska mittauksia ei päästä suorittamaan samalla tavoin kuin korjauskohteissa ja turhia investointeja halutaan välttää.
Sisäkuuluvuusongelmien nähdään yleistyneen entistä korkeampien taa- juusalueiden käyttöönoton sekä tiukentuneiden energiatehokkuusvaati- musten ja matalaenergiarakentamisen myötä. Lähitulevaisuudessa sisä- kuuluvuusongelmien ei siis odoteta ainakaan vähentyvän 5G-verkkojen yleistymisen ja Virve 2.0:n käyttöönoton myötä. Niin ikään rakennusten energiatehokkuusvaatimukset todennäköisesti vain kiristyvät lähitule- vaisuudessa. Yhtä lailla sisäkuuluvuusongelmia on oletettavasti tuonut esiin kiinteiden yhteyksien korvaaminen mobiiliyhteyksillä ja nopeampi- en datayhteyksien tavoittelu. Lisääntyneen tietotekniikan käytön myötä toimivat yhteydet nähdäänkin entistä tärkeämpänä osana yhteiskuntaa.
Monelle sähkösuunnittelijalle sisäkuuluvuus on voinut jäädä vähäiselle käsittelylle niin opiskeluaikana kuin työelämässäkin, sillä se tuntuu nous- seen rakennusten osalta ajankohtaiseksi vasta edellisen vuosikymme- nen aikana. Hankkeita, joissa kuuluvuuteen joudutaan ottamaan jollain tavalla kantaa, tuntuu tulevan yhä tiheämmin. Aiheen ajankohtaisuuden vuoksi Insinööritoimisto Stacon halusi teettää siitä diplomityön. Itselleni työn tekeminen toimi hyvänä perehdytyksenä ja aluevaltauksena uuteen aihealueeseen.
Diplomityössä tarkasteltiin sisäkuuluvuutta osana rakennushanketta. Työn tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen haastattelututkimus, jolla selvitettiin rakennushankkeen eri osapuolten näkemyksiä sekä kokemusperäistä tietoa liittyen rakennusten ja rakennushankkeiden sisäkuuluvuusasioihin. Työssä pyrittiin kartoittamaan ongelmiin mahdol-
 40Plaani 1 2021 Rakennuttaminen   38   39   40   41   42