Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot 

- Liikenne-ja viestintävirasto Traficomin lausuntopyyntö määräysluonnoksesta kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista (65 D/2019 M) sekä sen perustelut ja soveltaminen (MRS 65) -muistiosta.
 
Määräykseen on tehty joukko muutosehdotuksia sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella. Määräysluonnoksessa ehdotettavat keskeisimmät muutokset on kuvattu lyhyesti alla: Tarkistus kuitumikroskoopilla tehdään vain tarvittaessa, kuidut on päätettävä kotijakamoissa erilliseen kannelliseen päätekoteloon ja käytettäessä jatkossuojia, tulee näitä varten olla päätekotelon sisäpuolella kiinteästi asennettu jatkossuojapidike.
 
Lisäksi optisen kaapeloinnin pysyvien siirtoteiden vaimennusarvoista on poistettu pituusluokka < 50 metriä ja määräykseen on palautettu vaatimus kotijakamon valmiuskytkennästä. Myös antenniverkon aluekaapeloinnin toteutusvaihtoehtoja rakennuksen sisällä on laajennettu ja antennihaaroittimen eristämistä kotijakamossa on tarkennettu. Keskeiset muutokset on kuvattu tarkemmin määräyksen perustelut ja soveltaminen -muistion sivulla 6.
 
Lausuntopyyntö ja luonnokset löytyvät osoitteesta: https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/lausuntopyynto-maarays-kiinteiston-sisaverkoista-ja-teleurakoinnista
Lausuntoaika päättyy 1.7.2019.
 
 
- Rakennustiedon lausuntopyyntö RT-ohjekorttiehdotuksista

RTS 19:34 Elinkaarihankkeen puitesopimusmalli
RTS 19:35 Elinkaarihankkeen sopimusmalli
 
Elinkaarihankkeiden markkinoiden kasvaessa ja kehittyessä on tilaajien, palveluntuottajien ja alan keskeisten järjestöjen edustajien toimesta nähty tarpeelliseksi luoda Kira-alalle yhtenäiset sopimusmallit. Uusien sopimusmallien tavoitteena on yhtenäistää sopimusten rakennetta kuitenkin mahdollistaen hankekohtaiset tarkennukset. 

Lausuntopyyntö, ohjekorttiehdotukset ja lausuntolomakkeet ovat nähtävissä ja tulostettavissa osoitteessa:
https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/lausuntopyynnot/artikkelit/lausuntopyynto-elinkaarihankkeen-sopimusmallit-310819.html.stx. Lausuntoaika päättyy 31.8.2019. 

 
- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.