Järjestelmä- ja laitetoimittajahakemisto
  1. Etusivu
  2. >
  3. Apurahat

Apurahat

APURAHAHAKEMUS

Opinnäytetöiden apurahahakemus esitetään lomakkeella liitteineen

Linkki lomakkeeseen

1. Yleistä

NSS:n avustamien opinnäytetöiden tarkoituksena on tuottaa sähkösuunnitteluun tieteellisiä ja käytännöllisiä parannuksia ja uudistuksia sekä edesauttaa tietouden ja käytännön työmenetelmien, apuvälineiden ja sovellusten saamista jäsenistön ja koko sähkösuunnittelualan hyödyksi.

2. Vaatimukset

Kukin hakemus käsitellään ja arvostellaan jokaisen opinnäytetyön sähkösuunnittelualalle tuoman hyödyn ja ajankohtaisuuden perusteella.

3. Ohjaus ja valvonta

On suotavaa, että opinnäytetyöt tulevat NSS ry:n jäsenyrityksen toimeksiantamana, jolloin niiden

mielekkyys tulee punnituksi. Myös työn ohjaus ja valvonta kuuluvat toimeksiantajana toimivalle yritykselle.

4. Koululaitokset

Oppilaitokset, joiden sähkötekniikan opiskelijat voivat hakea apurahaa ovat seuraavat:

 – Yliopistot

 – Ammattikorkeakoulut

 – Yliopistojen opiskelijat hakevat apurahaa diplomitöiden tai erikoistöiden suorittamiseen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat päättötyön (insinöörityön) tai YAMK-tutkinnon päättötyön tekemistä varten.

5. Hakemus

Hakemus tehdään henkilökohtaisesti ilmoittaen samalla työn nimi, tavoite, sisältö ja taustalla oleva NSS ry:n jäsen.

6. Hakemusajankohdat

Hakemuksia voi jättää käsiteltäväksi minä ajankohtana tahansa.

7. Hakemuksen käsittely ja hyväksyntä

Hakemukset käsittelee ja hyväksyy NSS ry:n hallitus.

8. Apurahojen myöntämisperusteet

Apurahojen myöntämisperusteina ovat rakennussähkösuunnitteluun kohdistuen:

– Sähkösuunnittelualan ja NSS ry:n jäsenten hyöty käytännön menetelmänä, apuvälineenä tai sovellutuksena.

 – Koulutuksellinen hyöty

 – Tieteellinen hyöty

– Julkaisujen laatimismahdollisuus aiheesta.

9. Apurahan saaneen velvoitteet

NSS ry ei aseta vaateita apurahan saajalle. NSS saa julkistaa apurahan myöntämisen, saajan nimen ja opinnäytetyön aiheen viestintäkanavissaan. Apurahan saajan kanssa voidaan erikseen sopia mahdollisesta apurahan julkistamis- tai jakotilaisuudesta.

Apurahan saaja voi halutessaan tehdä artikkelin työn sisällöstä NSS ry:n Plaani-lehteen.

Apurahan saaja voi halutessaan esitellä opinnäytetyönsä sisältöä esimerkiksi NSS:n koulutustilaisuudessa.

Artikkelin tai esitelmän korvauksesta sovitaan erikseen, eivätkä ne vaikuta apurahan myöntämiseen.

10. Apurahojen jakoaika- ja paikka

NSS ry:n edustaja luovuttaa apurahan kulloinkin erikseen sovittavassa tilaisuudessa.

11. Apurahojen budjetointi NSS ry:n puitteissa

Hallitus päättää vuosittain jaettavien avustusten yhteenlasketun enimmäismäärän.

12. Apurahojen määrä ja suuruus

Apurahaa jaetaan enintään 4 kpl / vuosi ja niiden suuruus on 500–2000 euroa työn merkittävyydestä riippuen.

_____________________________________________

Hakemusmenettely:

Sähkösuunnittelijat NSS ry jakaa apurahan suoraan opiskelijalle itselleen.

Sähkösuunnitteluyritys tai henkilöjäsen toimii työn teettäjänä ja/tai ohjaajana (pääasiallinen rahoitus, työn ohjaus, työn valvonta jne.) ja tutkimuksen tulosten hyödyntäjänä.

Hakemukset toimitetaan alla olevaan osoitteeseen tai sähköisenä osoitteeseen webmaster@nssoy.fi.

Kuoressa / viestin otsikkona tulee olla merkintä ”Apurahahakemus”.

Lisätietoa NSS ry:n toimistosta webmaster@nssoy.fi.